slider05.jpg slider_01.jpg slider_03.jpg slider_06.jpg slider01.jpg slider_04.jpg
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 club  Aantal vragen: 13
 informatieboekjes  Aantal vragen: 1
 procedures  Aantal vragen: 1
 spelregels  Aantal vragen: 3

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

club
Accommodatie 

   

MHC Voorhout

Sport- en Recreatiepark Elstgeest

Sportlaan 16a

2215 NA Voorhout

 

Clubhuis

Telefoonnummer: 0252 - 22 19 83
Het clubhuis beschikt onder meer over vier kleedruimten met douchegelegenheid.
 
Velden
1 zand ingestrooid kunstgrasveld
1 semi-water kunstgrasveld
  
Kostuum
groen shirt, blauwe broek, blauwe kousen
  Richtlijn gebruik clubhuis van MHCVoorhout.

Algemeen

Het clubhuis van MHCVoorhout is in eigendom van de Stichting H(ockey) & H(andbal). De Stichting verhuurt het clubhuis aan MHCVoorhout. Hierbij is contractueel bepaald, dat het gebruik van het clubhuis uitsluitend bestemd is voor hockeyactiviteiten in de breedste zin van het woord. Het gebruik van het clubhuis vindt plaats onder toestemming en verantwoordelijkheid van het Bestuur van MHCVoorhout.

Per 1 januari 2012 zijn sportverenigingen, in het kader van de warenwet, verplicht de NOC*NSF hygiënecode in het bezit te hebben en daaraan te voldoen. Deze code heeft betrekking op de hygiënische bereiding en uitgifte van etenswaren. Deze code is ook van toepassing voor zelf meegebrachte etenswaren. Tevens dienen wij ons ook te houden aan de drank- en horecawet. Als Bestuur zijn wij verantwoordelijk in geval van drankmisbruik in het clubhuis. Het Bestuur is ook verantwoordelijk in het geval dat er sprake is van drankmisbruik indien de drank door de bezoeker(s) zelf is meegebracht.

Om duidelijkheid te verschaffen van het gebruik van het clubhuis is hiervoor een richtlijn opgesteld waarbij het gebruik in grote lijnen in drie hieronder vermeldde categorieën is ingedeeld. De verhuur aan de BSO De Speelbrug valt hier buiten.

Primaire functie clubhuis

De functie van het clubhuis is het bieden van onderdak, kantine-, bar- en kleedruimte faciliteiten voor alle activiteiten die direct verband houden met alle vormen van de hockeyactiviteiten tijdens trainingen, wedstrijden/toernooien, cursussen, ledenvergaderingen e.d. E.e.a. vindt plaats onder verantwoordelijkheid en goedkeuring van het Bestuur.

Het clubhuis is tevens voorzien van een bar. De bar is bestemd voor het verkopen van drank en spijzen vooral tijdens de reguliere competitiewedstrijden en tijdens door de vereniging georganiseerde toernooien. De opbrengst van de bar komt ten goede aan de vereniging. De barcommissie zorgt voor de barorganisatie en barbezetting.

Secundaire functie clubhuis

Naast de primaire functie van het clubhuis, kan het clubhuis ook worden gebruikt voor het huisvesten van georganiseerde hockey gerelateerde feesten of specifieke festijnen zoals Sinterklaasfeest jongste jeugd e.d.. Ook dit vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Bestuur in samenwerking met de barcommissie.

Voor het organiseren van dergelijke happenings dient vooraf contact met het Bestuur te worden genomen.

Tertiaire functie clubhuis

Als laatste kan het clubhuis kan ook ter beschikking worden gesteld voor incidentele semi privé achtige bijeenkomsten van teams mits het wederom hockey gerelateerd is. Dus niet voor het vieren van de verjaardag van een familielid of iets dergelijks. Het organiseren van dergelijke bijeenkomsten dient voor toestemming en goedkeuring vooraf bij het Bestuur (Bestuurslid Accommodatie) te worden aangemeld. Bij aanmelding zal worden bepaald onder welke condities het gebruik wordt toegestaan en zal er getoetst worden of het voldoet aan de NOC*NSF Hygiënecode en drank- en horecawet.
Mocht het zo zijn dat er niet aan de verplichte eisen van de NOC*NSF Hygiënecode en drank- en horecawet wordt voldaan, dan zal het clubhuis helaas niet door het Bestuur ter beschikking worden gesteld.

Als laatste: Voor het gebruik van deze functie kan een bijdrage worden gevraagd ter compensatie voor gemiste barinkomsten en de gemaakte kosten zoals verlichting, verwarming e.d. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het aantal personen en de aard van het gebruik. Het Bestuur zal per situatie beoordelen of een bijdrage gewenst is. Als richtlijn voor de eigen bijdrage kan EUR 2,50 per persoon worden aangehouden.

Tot slot

Indien u naar aanleiding van deze richtlijn nog vragen hebt, kunt al altijd contact met
het bestuurslid Accommodatie of Barcommissie opnemen. Deze richtlijn, samen NOC*NSF hygiënecode en drank- en horecawet, zal eerdaags op de site onder Clubinfo/Accommodatie worden geplaatst.

Namens het Bestuur
 
Beleidsplannen 
Hieronder kunt u de beleidsplannen van MHC Voorhout downloaden

Jongste Jeugdplan 2010-2015

Technisch Beleidsplan 2010-2015

We hebben de teamindelingen eigenlijk net achter de rug, maar de elftalcommissie begint zo langzamerhand alweer na te denken over de teamindelingen voor het volgende seizoen. Het lijkt ons ook wel nuttig om aan het begin van het seizoen wat uit te leggen over de procedure en de criteria van de teamindelingen. Alle informatie is overigens te vinden in het Technisch Beleidsplan 2010 – 2015, dat op de website staat bij Informatie > Club > Beleidsplannen.

 

Twee keer per jaar worden de coaches en trainers van de elftallen en de tweedejaars E teams gevraagd om de spelers in hun team te beoordelen. Hierbij wordt gekeken naar:

 

 • Technische vaardigheden (balcontrole, nauwkeurig kunnen plaatsen)
 • Tactische vaardigheden (inzicht, gericht op samenspel)
 • Fysieke kwaliteiten (conditie, snelheid)
 • Mentale kwaliteiten (gedrag, leermotivatie, inzet, opkomst)

 

De ingevulde beoordelingsformulieren worden door de leden van de elftalcommissie (de lijncoördinatoren) verzameld en bestudeerd. Ook wordt er door de lijncoördinatoren bij wedstrijden gekeken en met coaches en trainers overlegd. Vervolgens worden er in mei selectietrainingen georganiseerd voor de beste spelers uit elke leeftijdscategorie (vooropgesteld dat er voldoende spelers in die categorie zitten om selectie mogelijk te maken). De selectietrainingen worden door de hoofdtrainer(s) opgezet en de beoordelaars zijn doorgaans (professionele) trainers of spelers uit de hoogste teams.

 

Uiteindelijk kunnen de teams ingevuld worden, waarbij de beste jeugdspelers uit een categorie altijd in het 1e team (selectieteam) komen en de beste 1e jaars spelers uit die categorie – die niet in het 1e team zijn geplaatst – in het 3e team (opleidingsteam). Het 2e  team wordt meestal samengesteld uit de 2e jaars spelers die bij de selectie niet in het selectieteam geplaatst zijn. Voor de overige teams van de leeftijdscategorie wordt gestreefd naar een enigszins gelijkmatige samenstelling, waarbij ook het sociale aspect belangrijk is.

 

De seniorenteams wijken van de jeugdteams af in die zin dat het 1e team altijd het sterkste is, dan komt het 2e team, enzovoorts. Ook de procedure voor het samenstellen van de seniorenteams is anders dan bij de jeugdteams en wordt in overleg met de trainer of trainer/coach van deze teams vastgesteld.

 

De voorlopige teamindeling wordt vóór de zomervakantie op de website geplaatst. Na de vakantie kan de teamindeling, als gevolg van opzeggingen, afmeldingen en eventuele andere zaken, aangepast worden. Voor 1 juni moeten de teams bij de KNHB voor de competitie opgegeven worden. Wij spreken dan onze voorkeur uit voor de klassen waarin we de teams willen laten spelen, maar uiteindelijk beslist de KNHB. Deze kijkt daarbij onder andere naar de resultaten van het net afgelopen seizoen. Tot slot, als een team zeer goed presteert in de voorcompetitie (periode tot aan de herfstvakantie), mag het team de rest van het seizoen een klasse hoger gaan spelen. Voor sommige teams is dat een echte uitdaging!

 

De vereniging wil graag iedereen zo goed mogelijk in het juiste team indelen. Door allerlei redenen kan dat soms niet helemaal lukken, al was het alleen maar omdat een team nu eenmaal een maximum aantal spelers kan bevatten. We streven naar een objectieve procedure bij de teamindelingen en gebruiken daarbij objectieve criteria en de inzet van professionele trainers. Iedereen die daarover nog vragen heeft kan zich altijd wenden tot de elftalcommissie!  [email protected]

 
Contributie 
Contributie voor het seizoen 2015 - 2016
 
F leden en trainingsleden € 147,50
E leden € 185,50
C en D leden € 205,00
A en B leden € 215,00
Seniorleden € 250,00
Veteranen en veterinnen € 250,00
Studententarief (eenmalige aanbieding zonder inschrijfgeld) € 225,00
Trimleden € 150,00
Gezinskorting (vanaf 3e gezinslid p.p.) € 45,00
Inschrijfgeld (eenmalig) € 35,00
Toeslag Zaalhockey-deelname (verplicht vanaf E-2e jrs) € 35,00
Administratievergoeding bij opzegging na 1 mei: € 25,00
Afkoop vrijwilligersdienst (per seizoen, apart jaarlijks opgeven) € 50,00
Verzuimboete vrijwilligersdienst per keer € 50,00
Doorbelasting boetes KNHB bij kaarten of teamstraf: kostprijs club
 
Betaling
Boete bij te late bankbetaling, na 1 mnd na factuurdatum € 17,50
Boete bij te late bankbetaling, na 2 mnd na factuurdatum € 35,00
Boete bij te late bankbetaling, na 3 mnd na factuurdatum € 50,00
4 maanden na factuurdatum: incasso en royement lid

Betaaltermijnen:
- op basis van incasso-opdracht worden de verschuldigde termijnen in 2 keer geïncasseerd:
- 1e termijn start seizoen (50% contributie + alle toeslagen) augustus
- 2e termijn start winterseizoen zaal (50% contributie) december

Zonder geldige incasso is volledige contributie per start van het seizoen verschuldigd.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor juiste email / bankgegevens; dit is geen reden voor kwijtschelding boetes bij te late betaling.
Bij non-betaling kan het bestuur het betreffende lid tijdelijk schorsen van training en wedstrijden. Voor meer informatie zie het HHR.
 
Bankrelatie
Rabobank Bollenstreek
IBAN: NL09 RABO 0367 7469 72
BIC : RABONL2U
 
Wijziging van uw bankrekeningnummer / tenaamstelling
Wilt u de betaling van een ander rekeningnummer laten plaats vinden of bent u lid (geweest) en heeft u geen incassomachtinging afgegeven. Vul dan het onderstaande formulier in, onderteken het en stuur deze naar het ledensecretariaat.

MHC Voorhout
tav het ledensecretariaat
Postbus 146
2215 ZJ Voorhout
 
 
EHBO 
Er wordt veel gedaan om blessures bij het hockeyen te voorkomen. Dit begint al met de trainingen en de warming-up voor de wedstrijd.
 
Toch kan het voorkomen dat in de wedstrijd een bal of een stick, hard een lichaamsdeel raakt. Vaak is het dan voldoende om de plek te behandelen met ijs of een pleister.
 
EHBO kist
EHBO artikelen zijn verkrijgbaar bij de bar in het clubhuis, tevens staat er een EHBO-kist in het hok met trainingsmaterialen.
 
Dokterspost
Bij een zwaardere blessure is het verstandig om eerst te bellen met de dokterspost. Dit geldt alleen buiten kantooruren en in de weekenden. Een ervaren doktersassistente kan u advies geven voor de eerste hulp. Indien nodig kunt u aansluitend naar de dokterspost gaan voor een consult bij een huisarts (bij kinderen onder begeleiding van een ouder en bij senioren onder begeleiding van een teamlid).  
 
Doktersdienst Duin- & Bollenstreek
Rijnsburgerweg 4b
Voorhout
 
Tel. 0252-240212
 
 
Ereleden en Leden van Verdienste 
Onze Ereleden zijn:
 
Arjan Rudolphus

Jelle Adema

Dick Nijland

Jaap Verhoeve
Monique Hamersma
Heleen van Rijn
 
Van links naar rechts; Dick Nijland, Arjan Rudolphus, Jaap Verhoeve en Jelle Adema
 
 De Ereleden van MHC Voorhout
 
 
Onze Leden van Verdienste zijn:
 

Henriëtte Roso

Ine Vermeij

Ilona Ciggaar

Bart Keultjes

Michiel van Doeveren

Jaap Verhoeve

Annemarie Menken

Ruud Witkam

Monique Hamersma

Ewoud van Aken

Ben Teuben 
Elly van Weeren
Erik Greven
Jacqueline Barmentloo
Janette Neuteboom
 
Historie 

De geschiedenis van de Mixed Hockey Club Voorhout begint officieel op 1 december 1992. Aan de basis staan vijf enthousiaste hockeypioniers die vinden dat de gemeente Voorhout, die dan volop aan het groeien is, een eigen hockeyclub moet hebben. Aangezien er niet direct een geschikte locatie voorhanden is, wordt in de beginjaren gebruik gemaakt van het sportveld van de Katholieke Technische School (KTS). Het veld voldoet aan geen enkele eis van de KNHB, maar over de hobbels gemeten is het net lang en breed genoeg om op te kunnen spelen. Een clubhuis ontbreekt, maar na enige tijd wordt een houten bouwkeet geplaatst om toch enig onderdak te kunnen bieden aan spelers en publiek.

Familie toernooi op het KTS veld 1997
 

De MHCV blijft groeien en al vrij snel is duidelijk dat er een volwassen accommodatie moet komen, wil de club kunnen blijven voortbestaan. Deze komt er uiteindelijk, na lange onderhandelingen tussen de gemeente en het toenmalige bestuur. Sportpark Elsgeest wordt aangepast, zodat de voetbalclub kan uitbreiden en er ruimte ontstaat voor een hockeyveld en een gloednieuw clubhuis. Vanaf het seizoen 1998-1999 speelt de MHCV op het nieuwe kunstgrasveld en een jaar later wordt ook het clubhuis voltooid. In het nieuwe gebouw zijn tevens de kleedkamers van de handbalvereniging gevestigd.

De nieuwe accommodatie trekt veel nieuwe leden aan en de club groeit razendsnel. Een paar jaar na de verhuizing is de maximale capaciteit van veld en clubhuis bereikt en de noodzaak van uitbreiding wordt steeds duidelijker. Na - opnieuw - langdurig onderhandelen, wordt in september 2006 het tweede veld officieel in gebruik genomen. Het clubhuis wordt bijna twee maal zo groot en bovendien heeft de handbalvereniging ook eindelijk haar clubhuis naast het veld.
Opening 2e veld in september 2006
 
Als de Mixed Hockey Club Voorhout in december 2007 het derde lustrum viert, is de club uitgegroeid tot een solide vereniging, met meer dan 500 leden. De afgelopen jaren is de organisatie sterk verbeterd en gaan teams beter presteren, zonder afbreuk te doen aan wat de Mixed Hockey Club Voorhout in essentie is: een gezellige familieclub.

 

 
Hockey bij MHC Voorhout 
Leeftijdscategorieën:
+ 6-7 jaar, speel/leer-competitie groep F
+ 8-9 jaar, speel/leer-competitie groep E
+ 10-11 jaar, competitie groep D
+ 12-13 jaar, speelt in groep C
+ 14-15 jaar, speelt in groep B
+ 16-17 jaar, speelt in groep A
+ Heren/Dames >= 18 jaar
+ Veteranen Dames > ca. 30 jaar
+ Veteranen Heren > ca. 35 jaar
 
Jongste jeugd en Junioren
MHC Voorhout heeft een bloeiende jeugdafdeling. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen al deelnemen aan hockeyactiviteiten. De 6-jarigen (F-training) spelen spelletjes en leren veilig met de bal en stick om te gaan.
 
Vanaf 7 tot ongeveer 11 jaar (F-competitie, E en D 8-tal) wordt er gestart met het spelen van competitie tegen andere teams uit de regio. Hierbij staat het opdoen van spelervaring voorop en is meedoen belangrijker dan winnen.
 

Jeugd van 12 tot en met 17 jaar speelt competitie. Het hockey is waar mogelijk meer prestatiegericht maar zeker spelen gezelligheid en teamspirit een belangrijke rol.

 
Seniorenteams
Voor iedereen vanaf 18 jaar bestaan de volgende teams:

+ Heren 1 (4e klasse)

+ Dames 2e, 3e en 4e klasse

+ Dames Veterinnen (met de competitie op zondag)

+ Dames Veterinnen (met de competitie op dinsdagochtend)

 

Bij alle seniorenteams is nog ruimte voor nieuwe leden. Indien nodig wordt er een nieuw team geformeerd en ingeschreven voor de competitie. MHC Voorhout is een groeiende vereniging: niet alleen bij de junioren, maar ook bij de senioren.  

 
Trimhockey
Er is ook gedacht aan senioren die geen competitie willen spelen. Voor hen is er de mogelijkheid om trimhockey te spelen. Op zondagochtend wordt er dan getraind en na afloop gezellig met elkaar een kopje koffie of thee gedronken.

 

Gedragscode
Als u niet kunt trainen wilt u zich dan afmelden bij de trainer(s). Ook bij slecht weer kunnen de trainingen gewoon doorgaan. Een enkele keer vindt er een binnenactiviteit plaats. Bij twijfel of de training doorgaat bij erg slecht weer, staat dit vlak voor aanvang van de training op de website van de club vermeld. 
 

De club probeert alle leden op een prettige manier in staat te stellen het hockeyspel te bedrijven.

De ontwikkeling en het aanleren van gedrag begint bij de jeugd. Daarom zal de MHC Voorhout onderzoeken of zij gebruik kan maken van het programma "Kanjers in de Sport”. Vooruitlopend op dit onderzoek wil de club nu al gebruik maken van de basisregels van dit programma en zullen de trainers en coaches hierover geïnformeerd worden. Deze regels zijn:

 1. we helpen elkaar
 2. we vertrouwen elkaar
 3. we lachen elkaar niet uit
 4. niemand speelt de baas
 5. niemand doet zielig
 6. we hebben respect voor onszelf en anderen
In de praktijk komt het er gewoon op neer dat er een aantal afspraken zijn die ervoor moeten zorgen dat het voor het gehele team en de club leuk moet blijven om te hockeyen.

Hockey is een teamsport en daarom gelden tijdens de training en de wedstrijden de volgende regels:
 
+ op tijd zijn op de training en bij het verzamelen voor de wedstrijd
+ van tevoren afmelden als je niet kunt
+ bitje in & scheenbeschermers aan
+ als de trainer of coach praat zijn de spelers stil
+ zelf warming-up doen (vanaf B)
+ inzet & discipline
 
Hockey is een sport voor iedereen, dus meld je aan!
 
Lidmaatschap 

Voor iedereen

MHC Voorhout verwelkomt je graag als lid! Het lidmaatschap van de club staat open voor iedereen. Kinderen kunnen aangemeld worden wanneer ze 5 jaar zijn en vóór 1 oktober van dat jaar zes worden. Indien er voldoende ruimte is, kunnen deze kinderen gaan beginnen met trainen vanaf hun 6e jaar of met ingang van het nieuwe seizoen.  Voor kinderen tot 6 jaar bieden wij Funkey Hockey aan. Dit is een set van zes trainingen om spelenderwijs kennis te maken met hockey. De kinderen die het leuk vinden, kunnen dan vervolgens lid worden en, afhankelijk van hun leeftijd, in een team ingedeeld worden als trainingslid.

Een maximumleeftijd is er niet: er zijn mensen van tegen de zeventig die nog gewoon elke week een partijtje spelen. 

Oud lid van MHC Voorhout ?

Als u al eerder lid bent geweest en u weer wilt aanmelden bij de club dan volstaat een mail naar de ledenadminstratie:  [email protected] U staat dan nog bij ons in het bestand. 

Aanmelden als lid

Aanmelden als lid kan op elk moment van het jaar. Inschrijven gaat snel en makkelijk via internet. Uw gegevens worden meteen opgenomen in onze database. Er wordt op basis van uw gegevens meteen een inschrijfformulier gemaakt. Deze kunt u uitprinten en voor akkoord ondertekenen. 

U vindt het inschrijfformulier onder  "Quick links -> Lid worden?” in de linker kolom van de homepage van onze website. Bovenaan het inschrijfformulier staat uitgelegd hoe dat werkt.

Nadat het ondertekende formulier door de ledenadministratie is ontvangen wordt gekeken in welk team uw kind of uzelf eventueel kan worden geplaatst. De lijncoördinator van die leeftijdsgroep neemt daarover contact met u op. Ook als er nog geen plaats is, krijgt u dit te horen.  

Proeftrainen 

Iedereen die zich aanmeldt mag driemaal proeftrainen. Dit is geheel kosteloos! Een bitje, scheenbeschermers en een hockeystick  zijn wel verplicht. Na de derde proeftraining moet de ledenadministratie geïnformeerd worden over het al dan niet definitief lid worden. 

Pas als u of uw kind definitief lid is mogen er wedstrijden gespeeld worden. Bij een definitief lidmaatschap krijgt u of uw kind namelijk een bondsnummer dat op het wedstrijdformulier vermeld moet worden. Zolang u of uw kind trainingslid is, kunnen er geen wedstrijden gespeeld worden.

Voor het aanmelden voor het proeftrainen kunt u een mail sturen naar [email protected] onder vemelding van naam, adres en geboortedatum. U krijgt dan bericht vanaf wanneer en bij welk team uw kind kan meetrainen.

 

Help de club!

MHC Voorhout draait bijna volledig op vrijwilligers. Daarom hebben wij uw hulp hard nodig. Als iedereen meehelpt, kan alles op club goed blijven verlopen. Naast rijden, begeleiden en één keer per jaar bar-, klus- of bladblaasdienst doen, zijn er veel andere taken die vervuld moeten worden. Dit kan variëren van bestuurslid tot coach en van bar- tot activiteitencommissie.

Daarom vragen wij u op het inschrijfformulier aan te geven waar uw interesse ligt. Als u niets aangeeft is inschrijven niet mogelijk.

Het lidmaatschapsjaar 

Het hockeyseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. 

Opzeggen lidmaatschap

De club ziet niemand graag vertrekken. Mocht je toch willen opzeggen, dan kan dat uitsluitend schriftelijk en vóór 1 mei. Pas als u een bevestiging van de ledenadministratie hebt ontvangen is uw lidmaatschap beëindigd. 

Bij opzegging na 1 mei wordt €50,- administratiekosten in rekening gebracht.  

Wij stellen het erg op prijs als u ook de reden van uw opzegging vermeldt. Wij zien dit als belangrijke informatie om MHC Voorhout verder te verbeteren.

Per post:

MHC Voorhout
t.a.v. ledenadministratie 
Postbus 146
2215 ZJ  VOORHOUT

Meer informatie: Wilt u meer weten over de inschrijvingsprocedure:  [email protected]  Wilt u meer informatie over hockeyen bij MHC Voorhout: [email protected]

Namens de hockeyclub wensen wij u veel hockeyplezier toe!

 
Routebeschrijving 

Mixed Hockey Club Voorhout

Bezoekadres:

Sport- en Recreatiepark Elstgeest
Sportlaan 16a
2215 NA Voorhout

 

 

Telefoon clubhuis:     0252-221983

 
  
Routebeschrijving

Auto:

Vanaf A44 Amsterdam-Den Haag centrum, afslag Noordwijk/Oegstgeest Noord (afslag nr. 6).

 • Van uit de riching Den Haag: na afslag linksaf (onder viaduct door), richting Voorhout. Rechtdoor rijden (+/- 2 km) langs water (Leidsevaart), aan de rechterhand wordt het sportpark aangegeven.
 • Van uit de riching Amsterdam: na afslag rechtsaf, richting Voorhout. Zie verder vanaf Den Haag.

 

Openbaar vervoer:
Vanaf NS station Voorhout. Vanaf het station rechtsaf naar winkelstraat (Herenstraat). Deze uitlopen tot aan de verkeerslichten, linksaf en na ca. 50 meter ligt het sportpark aan uw linkerhand. (afstand: 1 km, tijd: 11 minuten lopen).
  
Vanaf NS station Leiden CS: buslijn 42, halte Elstgeest.
  
In verband met gebrek aan velden worden sommige wedstrijden gespeeld op de locatie Leiden Universitair sportcentrum (www.uscleiden.nl/over-usc/routebeschrijving.html) 
Einsteinweg 6
2333 CC, Leiden
 

Klik voor onze locatie in Google Maps

 

 
Statuten en Reglementen 

Statuten MHC Voorhout

 

Huishoudelijk reglement 2011 incl. bijlagen MHC Voorhout  

 
Klik hier voor het document (pdf)
 
Test 
test 
Uitrusting 

Clubtenue MHC Voorhout

Iedereen die competitie speelt moet een clubtenue aanschaffen. Dat bestaat uit een shirt met een rokje voor de dames en een korte broek voor de heren. Daar horen lange kousen, kunstgrasschoenen, scheenbeschermers en een gebitsbeschermer bij.

Wij spelen in:
+ een groen shirt met blauwe kraag met daarop het clubwapen
+ een donkerblauwe rok of broek
+ donkerblauwe kousen.

 
Bij uitwedstrijden is het soms nodig dat het uit spelende team in een wit shirt speelt om het kledingonderscheid met de tegenstander te vergroten. Indien dit het geval is wordt het op de website aangegeven
Aanschaffen
Het clubtenue van MHC Voorhout is verkrijgbaar bij LJ Sport te Sassenheim. Het shirt is daar tegen een gereduceerde prijs verkrijgbaar. Wie een heel nieuw tenue wil aanschaffen kan daar terecht. Daarbij komen nog de schoenen en de stick. Die zijn er in alle kleuren en maten; een eenvoudige stick is er al voor € 25,-, een dure kost tien keer zoveel. Trainen kan natuurlijk in gemakkelijk zittende sportkleding.

Bescherming

Het dragen van scheenbeschermers en een gebitsbeschermer tijdens wedstrijden is verplicht. Voor zaalhockey hoort daar ook een speciale handschoen bij. Deze verplichting geldt ook voor de trainingen. Hiermee wordt niet bedoeld dat hockey een gevaarlijke sport is, maar een ongeluk zit in een klein hoekje.
Hockeyschoenen
Het schoeisel dat tijdens de wedstrijden en trainingen gedragen wordt is afhankelijk van het soort veld waarop gespeeld wordt. De meeste wedstrijden en de trainingen worden gespeeld op een kunstgrasveld, hoewel het ook nog wel eens voorkomt dat een wedstrijd op een natuurgrasveld wordt gespeeld. Voor het bespelen van een kunstgrasveld zijn speciale schoenen in de handel, terwijl voor het bespelen van een natuurgrasveld voetbalschoenen volstaan. In het wedstrijdschema in het clubblad zal voor zowel de thuis- als uitwedstrijden worden aangegeven op welke soort veld wordt gespeeld. Met kunstgrasschoenen kan ook op een gewoon grasveld worden gespeeld!

Let op:
Het is op kunstgrasvelden absoluut verboden te spelen op schoenen met (stalen) noppen zoals sommige voetbalschoenen. Deze schoenen beschadigen makkelijk het (zeer dure) kunstgrasveld.
Uitrusting doelverdedigers
De dure uitrusting voor de doelverdedigers zoals legguards (beenbeschermers) handschoenen, helm, bodyprotector ed. wordt door de club per team in bruikleen gegeven.
Uitrusting zaalhockey
Voor het spelen van zaalhockeywedstrijden is extra nodig
+ zaalhockeystick
+ zaalhockeyschoenen
+ zaalhockeyhandschoen
 
Verzekeringen 
Verzekeringen
 
De leden en functionarissen van de vereniging kunnen bepaalde risico's lopen tijdens de deelname aan de door de vereniging aangeboden activiteiten. Om financiële gevolgen als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te beperken, zijn door MHC Voorhout de volgende verzekeringen afgesloten:
 • Collectieve ongevallenverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering

Niet verzekerd zijn schade door diefstal en vermissing.

Bij beide verzekeringen worden door het bestuur de volgende kanttekeningen geplaatst:

 • Genoemde verzekeringen dienen te worden beschouwd in de context van het normale verzekeringspakket dat de gemiddelde Nederlandse burger reeds heeft. Hiermee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld de behandeling van kleine blessures en dergelijke, waar huisartsbezoeken aan verbonden zijn, meestal gedekt worden door een ziektekostenverzekering.
 • De aansprakelijkheid van een bestuurder van een motorvoertuig tegenover derden, waaronder ook inzittenden, is in de wet "Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen" geregeld. Deze wet bepaalt tevens dat elk motorvoertuig dat aan het verkeer deelneemt, verzekerd dient te zijn. Er wordt op geattendeerd dat niet in elke autoverzekering ook een "ongevallen inzittendenverzekering" is opgenomen, dan wel aan het aantal inzittenden een maximum is verbonden.
 • De dekking van het bestuur en de personen die namens de vereniging werkzaamheden uitvoeren is niet van kracht voor zover de schade verhaald kan worden op een andere aansprakelijkheidsverzekering.

Geadviseerd wordt om alle eventueel voorkomende claims bij de coaches te melden, zodat een zo snel mogelijke afhandeling kan worden bewerkstelligd.

Tenslotte hoopt het bestuur natuurlijk achteraf te mogen vaststellen, dat de penningmeester de verzekeringspremie voor niets heeft betaald!